عوامل اجتماعی مؤثر بر حقوق
59 بازدید
محل نشر: معرفت » شهریور 1380 - شماره 45 (9 صفحه - از 76 تا 84)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«حقوق» یکی از پدیده های اجتماعی است که بدون در نظر گرفتن اجتماع و عوامل فعّال در آن نمی توان آن را مورد بررسی و دقت جامعه شناسانه قرار داد؛ زیرا حقوق از درون اجتماع و ارزش های موجود در آن سرچشمه می گیرد. هانری لوی برول (Henri-Levi-Bruhl) در این باره معتقد است: «حقوق اجتماعی ترین امر اجتماعی است و بیش از مذهب و زبان و هنر، سرشت نهانی گروه های اجتماعی را نشان می دهد».([1]) علاوه بر این، حقوق بیش از هر موضوع اجتماعی دیگری معرّف کلیه پدیده های روان شناسی اجتماع است. چنانچه ژان ره (Joun. Ray)در این باره می گوید: «حقوق نظام ارزش هاست؛ ارزش هایی که آرمانی و ایده آل شناخته شده اند.»([2]) این نکته حتی در تعریف «حقوق» توسط دوپریل (Dupreel) آمده است؛ آن جا که آن را به «ارزش مشترک و عمومی جمعی از عقاید» تعریف می کند.([3]) بنابراین، شکی نیست که حقوق واقعیتی اجتماعی است و پدیده های اجتماعی را می توان از منظرهای متفاوت مورد بررسی قرار داد. این نبشتار نیز با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر حقوق، نشان می دهد که کدام یک از عوامل اجتماعی در تدوین و یا تغییر حقوق نقش دارد و آن را تحت تأثیر خود قرار داده است.